Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „Astrolabium” powstało we wrześniu 2008 roku. Cele Stowarzyszenia są następujące:

 

kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej na obszarze Polski

 

popularyzowanie twórczości muzycznej, w szczególności twórczości chóralnej, w Polsce i poza jej granicami

 

czynny udział w życiu kulturalnym oraz pobudzanie aktywności muzycznej członków Stowarzyszenia oraz osób z nim nie związanych

 

wspieranie działalności artystycznej i organizacyjnej Chóru Kameralnego „Astrolabium” w Toruniu

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:

inicjowanie i organizowanie imprez muzycznych, koncertów, konkursów, festiwali z udziałem chórów lub innych zespołów muzycznych z Polski i z zagranicy, a także udzielanie pomocy Chórowi Kameralnemu „Astrolabium” lub innemu chórowi bądź też zespołowi muzycznemu w wzięciu udziału w wymienionych wyżej przedsięwzięciach muzycznych organizowanych przez inne podmioty na terenie Polski lub poza jej granicami

 

organizowanie warsztatów chóralnych, seminariów poświęconych muzyce i podejmowanie wszelkich innych działań edukacyjno-szkoleniowych

 

dokonywanie lub współuczestniczenie w dokonywaniu nagrań fonograficznych i audiowizualnych Chóru Kameralnego „Astrolabium”, innych chórów oraz zespołów muzycznych

 

przygotowywanie i druk materiałów reklamowych, propagujących twórczość muzyczną (w tym twórczość chóralną) lub działalność Chóru Kameralnego „Astrolabium” bądź też innego chóru lub zespołu muzycznego

 

współpracę z terenowymi organami samorządowymi i rządowymi, instytucjami i organizacjami kulturalnymi oraz innymi podmiotami podejmującymi działania zbieżne z celami wyznaczonymi przez Stowarzyszenie i przyczyniającymi się do ich realizacji

 

współpraca ze środowiskiem muzycznym w Polsce i poza jej granicami

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Dane Stowarzyszenia:

 

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej Astrolabium w Toruniu 

 

adres: ul. Polna 8L/33, 87-100 Toruń 
nr KRS 0000315763 
NIP 879-257-80-48 
Regon 340514230 
konto: Bank Pekao SA 09 1240 1936 1111 0010 2125 6522
stowarzyszenie@chorastrolabium.pl